BOONSIAM LAW

www.boonsiamlaw.com

BOONSIAM LAW

สำนักงานกฎหมายบุญสยามจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้มีปัญหาทางด้านกฎหมายที่ยังไม่มีผู้ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายได้อย่างถูกต้อง และยังขาดความเชื่อมั่นหรือความไว้ใจในการเลือกใช้บริการแก่สำนักงานกฎหมาย

- BOONSIAM LAW -

เกี่ยวกับเรา

       สำนักงานกฎหมายบุญสยามจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้บริการแก่ผู้มีปัญหาทางด้านกฎหมายที่ยังไม่มีผู้ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายได้อย่างถูกต้อง และยังขาดความเชื่อมั่นหรือความไว้ใจในการเลือกใช้บริการแก่สำนักงานกฎหมาย

       สำนักงานกฎหมายบุญสยามมุ่งเน้นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ไว้วางใจให้แก่ผู้รับบริการ และให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการทุกท่าน

- BOONSIAM LAW -

เลือกเราให้ช่วยคุณ BOONSIAM

       ด้วยประสบการณ์ของหัวหน้าสำนักงานกฎหมายบุญสยาม มากว่า 20 ปี ในการดำเนินงานทางด้านกฎหมายให้แก่บริษัทกฎหมายชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างมากมายในหลายบริษัท ทำให้มีประสบการณ์ทางด้านกฎหมายในคดีทุกประเภทและงานกฎหมายในหลากหลายรูปแบบ สำนักงานกฎหมายบุญสยาม จึงมีความพร้อมและมีความสามารถที่จะให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ผู้รับบริการทุกท่าน

- BOONSIAM LAW -

บริการทางด้านกฎหมาย

การดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีผู้บริโภค คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีแรงงาน และคดีอื่นๆ

การจัดทำสัญญา ตรวจร่างสัญญา ออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม รวมถึงออกหนังสือตอบโต้ต่างๆ

ดำเนินการว่าความในชั้นศาล

จัดทำคำฟ้องต่อศาลชั้นต้น คำฟ้องอุทธรณ์ คำฟ้องฎีกา คำให้การ คำแก้อุทธรณ์ คำแก้ฎีกา และคำร้องหรือคำคัดค้านในทุกรูปแบบ

เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย หรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่ผู้รับบริการ

ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

** รวมถึงการให้บริการกฎหมายในด้านอื่นๆ

- BOONSIAM LAW -

ต้องการบริการด้านกฎหมาย

หากผู้มีความประะสงค์ที่จะขอรับบริการทางด้านกฎหมาย มีปัญหากฎหมายไม่ว่าทางด้านใด สามารถติดต่อสอบถามและปรึกษาปัญหากฎหมายในเบื้องต้น ก่อนที่จะมอบหมายให้สำนักงานกฎหมายบุญสยามดำเนินการได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย